Od wizji do zarządzania marką podregionu – Case Study

Wizja marki to koncepcja strategiczna sformułowana w jednym lub kilku zdaniach. To wyrazisty „pomysł na markę‖, jej „kod genetyczny‖, którego zadaniem jest precyzyjne określenie, czym marka ma być dla konsumenta. Wizja marki powinna stanowić punkt wyjścia do zarządzania marką miejsca, czyli procesu poszukiwania pozycji dla danego obszaru, związanego z dostarczaniem miejscu wizerunku, wyróżnienia kulturowego, które powinno funkcjonować jako źródło symbolicznej i ekonomicznej wartości dodanej, służącego do zwiększenia jego statusu i prestiżu jako lokalizacji turystycznej, mieszkalnej i biznesowej. W procesie zarządzania marką niezbędne jest określenie jej tożsamości, czyli kluczowego konceptu miejsca jako produktu, który może być jasno komunikowany na zewnątrz, prowadzącego do zbudowania kapitału wyrażonego nie tylko w postaci lojalnej postawy konsumentów, ale również premii cenowej za towary pochodzące z danego regionu czy miasta.
Partnerzy projektu „Witajcie w Gotanii‖ wybrali optymalny kierunek strategicznego rozwoju podregionu oparty o odkrycia profesora Kokowskiego związane z osadnictwem Skandynawskich Gotów w Kotlinie Hrubieszowskiej. Konsekwentnie realizowana strategia, finansowana przy wsparciu funduszy pomocowych, ma ogromną szansę przyczynić się do podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności regionu oraz przełożyć się na bardziej racjonalną i efektywną gospodarkę gmin.

Piotr Lutek, Zygmunt Klimczuk, Izabela Krzyszczak, Od wizji do zarządzania marką podregionu – Case Study, w: Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich, Warszawa 2009, s. 47–54.

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.