Brief For Poland: Strategia marketingowa Lublina

W zgodnej opinii władz Lublina i zewnętrznych konsultantów w zakresie komunikacji marketingowej, poziom zasobów mogących, w odpowiednich zestawieniach, decydować o budowie trwałej przewagi konkurencyjnej miasta względem ośrodków konkurencyjnych jest zdecydowanie ponadprzeciętny. Należy jednak, w tym miejscu, zaznaczyć, że „transakcja” pomiędzy miastem a jego klientami nie ma charakteru bezpośredniego zwrotu kosztów za usługi i produkty. Specyfika tej relacji wynika z jej wielowątkowości, rozłożenia w czasie, często wręcz z niewymierności. Zyskiem zaś, wynikającym z wysiłków marketingowych jest rozwój ośrodka wzrost dobrobytu jego mieszkańców, czy też prestiż władzy. Warunkiem powodzenia strategii marketingowej wykorzystującej wskazane atrybuty Lublina jest kilka obszarów, które można określić mianem kluczowych.

P. Lutek, Strategia marketingowa Lublina – case study, [w:] Mikołajczyk A. (Brief for Poland), Pierwszy raport o stanie marketingu miejsc w regionach i miastach Polski. Część 1. Wprowadzenie, Warszawa 2007, s. 32–34.

Pobierz plik

Get started

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.